U8 - U20 à Schifflange du 16-09-23 au 11-05-24Léif Schachfrënn,,

De Schachclub "TaSM" Schëffleng invitéiert op seng " Last Saturday " Turnéieren 2023 -2024.

An der Annexe d'Flyer vun deene verschiddenen Turnéier, wou dir all néideg Informatiounen fannt.

Mir hunn decidéiert dëst Joer e puer Ëmännerungen virzehuelen.

Hei mol déi wichtegst Ëmännerungen:

Mir hunn déi zwee Turnéier U8-U10-U12 an U14-U16-U18-U20 getrennt

Mir spillen 9 Ronnen : Kadenz: 5 Minuten + 5 Sekonnen / Zuch/Spiller

Ufank vum Turnéier: 8:30   Confirmatioun leschten Délai: 8:15

WICHTEG:

Wien um 8:15 net do ass , gëtt eréischt déi 2. Ronn matgepaart.

Umellungen  nëmmen op:

www.schachscheffleng.lu

Merci fir är Matarbecht..

Mat beschte Gréiss.

Robert Ludewig

 

Chers amis du jeu d’échecs,

Le cercle d’échecs „TaSM“ Schifflange invite à ses tournois „ Last Saturday“ 2023-2024.

Veuillez trouver en annexe les flyers des divers tournois où vous trouvez toutes les informations utiles.

Nous avons décidé de faire quelques changements.

Ci- après les changements les plus importants:

Nous avons séparé les tournois U8-U10-U12 et U14-U16-U18-U20.

Nous jouons 9 rondes- cadence 5 minutes + 5 secondes /partie/joueur

Début du tournoi: 8:30 heures  confirmation dernier délai: 8:15

IMPORTANT:

Les joueurs non présents à 8:15 seront appariés pour la deuxième ronde.

Inscriptions uniquement :

www.schachscheffleng.lu

Je vous remercie de votre collaboration.

Meilleures salutations.

Robert Ludewig

 

Liebe Schachfreunde,

Der Schachverein „TaSM“ Schifflingen lädt ein zu seinen „ Last Saturday“ Turnieren 2023-2024.

Im Anhang finden Sie die Flyer mit allen nützlichen Informationen.

Wir haben in diesem Jahr verschiedene Umänderungen vorgenommen.

Hier die wichtigsten Umänderungen:

Wir haben die zwei Turniere U8-U10-U12 und U14-U16-U18-U20 getrennt,

Wir spielen 9 Runden, Kadenz 5 Minuten + 5 Sekunden /Partie/Spieler

Turnieranfang: 8:30 Uhr—Bestätigung bis 8:15 Uhr

WICHTIG:

Spieler, die um 8:15 nicht anwesend sind, werden für die 2. Runde gepaart.

ANMELDUNGEN NUR AUF:

www. schachscheffleng.lu

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit

Mit Besten Grüßen.

Robert Ludewig

 

Dear chess friends,

The chess club „TaSM“ Schifflange invites you to his „Last Saturday“ tournaments 2023-2024.

Please find attached the flyers with all useful information.

We have made several changes in these tournaments, here are the most important ones:

We have seperated the two tournaments U8-U10-U12 and the U14-U16-U18-U20

We’ll play 9 rounds: 5 minutes + 5 seconds /each player /each game

The tournaments start at 8:30 am, confirmation till 8:15 am

IMPORTANT

Players not present at 8:15 will be paired fort he second round.

REGISTRATIONS ONLY AT:

www. schachscheffleng.lu.

Thank you for your cooperation

With best regards.

Robert Ludewig